Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wita Stwosza nr 25 w Bielsku-Białej - konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Wita Stwosza nr 25 w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Ofertę prosimy przygotować według załączonych kosztorysów ofertowych uproszczonych zawierających sposób i technologię wykonania prac:

1. docieplenie ścian zewnętrznych z kolorystyką i częśćiową wymianą stolarki - przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
2. docieplenie ścian zewnętrznych z kolorystyką i częśćiową wymianą stolarki - kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],
3. wykończenie ścian szczytowych - malowanie - przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
4. wykończenie ścian szczytowych - malowanie - kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],
5. wykończenie ścian szczytowych - tynkowanie - przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
6. wykończenie ścian szczytowych - tynkowanie - kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również o przesłanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.
Preferowany przez Wspólnotę Mieszkaniową termin wykonania prac: od 01.05.2012 r. do 30.10.2012 r.

Oferty prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia 15 marca 2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zarządcy nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro).

Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru ofert.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną i zaproszony do podpisania umowy. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu. Roboty objęte są uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowych informacji udziela p. Ryszard Zeman – tel 33 810 06 70.