Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wita Stwosza nr 22 w Bielsku-Białej - konkurs ofert na wykonanie robót remontowych

Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Wita Stwosza nr 22 w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie następujących robót remontowych:
1. docieplenie ścian zewnętrznych elewacji z wymianą stolarki okiennej piwnic i strychu, remontem balkonów i zadaszeniem balkonów ostatniej kondygnacji,
2. wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych (piony) z podejściami pod urządzenia sanitarne,
3. malowanie klatek schodowych z wykonaniem gładzi gipsowych,
4. wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w metodzie Deitermanna z drenażem.

Ofertę prosimy przygotować według załączonej dokumentacji remontu:
1. docieplenie ścian zewnętrznych elewacji z wymianą stolarki okiennej piwnic i strychu, remontem balkonów i zadaszeniem balkonów ostatniej kondygnacji - przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
2. docieplenie ścian zewnętrznych elewacji z wymianą stolarki okiennej piwnic i strychu, remontem balkonów i zadaszeniem balkonów ostatniej kondygnacji - kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],
3. wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych (piony) z podejściami pod urządzenia sanitarne wraz z malowaniem klatek schodowych z wykonaniem gładzi gipsowych - przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
4. wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych (piony) z podejściami pod urządzenia sanitarne wraz z malowaniem klatek schodowych z wykonaniem gładzi gipsowych - kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],
5. wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w metodzie Deitermanna z drenażem - przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
6. wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w metodzie Deitermanna z drenażem - przedmiar robót [ kliknij tutaj ].

Projekt kolorystyki elewacji:
1. elewacja południowo-wschodnia [ kliknij tutaj ],
2. elewacja południowo-zachodnia [ kliknij tutaj ],
3. elewacja północno-wschodnia [ kliknij tutaj ],
4. kolorystyka elewacji - wzornik [ kliknij tutaj ].

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również o przesłanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.

Oferty prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia 25 marca 2011 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zarządcy nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro).
Preferowany przez Wspólnotę Mieszkaniową termin wykonania prac: do 30.09.2011 r.

Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru ofert.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną i zaproszony do podpisania umowy. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej z przedstawieniem polisy ubezpiczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu. Roboty objęte są uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowych informacji udziela p. Ryszard Zeman – tel 33 810 06 70.