Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wapiennej nr 42 w Bielsku-Białej - konkurs ofert na wykonanie docieplenia z przebudową zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych.

Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Wapiennej nr 42 w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji z przebudową zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych.

Ofertę prosimy przygotować według załączonej dokumentacji remontu:

1. przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
2. kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],

Projekt kolorystyki elewacji:

1. elewacja południowa - rys. 1 [ kliknij tutaj ],
2. elewacja południowa - rys. 2 [ kliknij tutaj ],
3. elewacja północna - rys. 1 [ kliknij tutaj ],
4. elewacja północna - rys. 2 [ kliknij tutaj ],
5. elewacja wschodnia [ kliknij tutaj ],
6. elewacja zachodnia [ kliknij tutaj ],
7. kolorystyka elewacji - wzornik [ kliknij tutaj ].

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również o przesłanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.

Oferty prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia 14 czerwca 2011 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zarządcy nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro).
Preferowany przez Wspólnotę Mieszkaniową termin wykonania prac: drugie półrocze 2011 r. - do 30.10.2011 r.

Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru ofert.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną i zaproszony do podpisania umowy. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu. Roboty objęte są uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowych informacji udziela p. Ryszard Zeman – tel 33 810 06 70.