Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stanisława Skrzydlewskiego nr 9 w Bielsku-Białej - Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z wymianą instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej.

Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Stanisława Skrzydlewskiego nr 9 w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs na wykonanie robót związanych z wymianą instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w częściach wspólnych (piony wodne w mieszkaniach i poziomy w piwnicach).

Ofertę prosimy przygotować według załączonego kosztorysu ofertowego uproszczonego zawierającego sposób i technologię wykonania prac:

- roboty związane z wymianą instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej - kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również o przesłanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.
Preferowany przez Wspólnotę Mieszkaniową termin wykonania prac: od 30.09.2012 r. do 30.11.2012 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia 11 września 2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zarządcy nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro). Złożona oferta powinna zawierać koszt uzględniający cały zakres robót objęty przedmiarem.

Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru ofert.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną i zaproszony do podpisania umowy. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu. Roboty objęte są decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowych informacji udziela p. Ryszard Zeman – tel 33 810 06 70.