Konkurs ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez
ROYAL - M. Witkowski & A. Cielecki, Spółka Jawna

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie pomiarów instalacji
elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Bielsku-Białej:

1. Zakres prac:
- pomiar izolacji przewodów w obwodach jedno i trójfazowych na klatkach
schodowych,
- pomiar izolacji przewodów w obwodach jedno i trójfazowych
w mieszkaniach i lokalach użytkowych,
- pomiar skuteczności uziemień instalacji w lokalach,
- pomiar uziemień i ciągłości przewodów instalacji odgromowej,
- wykonanie dokumentacji zawierającej m.in. miejsce wykonania pomiarów,
dane użytkownika lub właściciela mieszkania lub lokalu, opis istniejącej sieci
elektrycznej, wyniki z pomiarów poddane analizie, szkic sytuacyjny obiektu
oraz odbiorników poddanych pomiarom oraz wszelki inne informacje, które
mogą mieć wpływ na ocenę stanu technicznego wraz z pisemnym
poświadczeniem użytkownika lokalu o dokonanym przeglądzie,

2. Ilość prac:
a. pomiary instalacji elektrycznych:
- ilość budynków: 5 - ul. Grunwaldzka 2a, ul. Zygmunta Krasińskiego 21a,
ul. Mieszka I 13,ul. Olszówka 61, ul. Pliszek 2-4c,
- ilość klatek schodowych: 12,
- ilość lokali mieszkalnych: 74,
b. pomiary instalacji odgromowych:
- ilość budynków: 3 - ul. Zygmunta Krasińskiego 21a, ul. Mieszka I 13,
ul. Pliszek 2-4c

3. Termin wykonania:
od dnia 2 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2015 r.

4. Sposób rozliczenia:
kosztorys powykonawczy dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej osobno
z zastosowaniem cen jednostkowych z oferty,

5. Warunki stawiane wykonawcom:
posiadanie świadectw kwalifikacyjnych D i E z uprawnieniami do
wykonywania pomiarów ochronnych,

6. Sposób przygotowania oferty:
zawartość oferty: kosztorys ofertowy zawierający ceny jednostkowe netto
i brutto na cały zakres prac, potwierdzenie prowadzenia działalności
gospodarczej (kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub wypisu z KRS), poświadczone za zgodność z oryginałem
świadectwa kwalifikacyjne D i E dla osób mających wykonywać usługę,

7. Termin i miejsce składania ofert:
do dnia 16 października 2015 r. do godz. 14:00 w biurze Zarządcy przy
ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (II piętro).

Zastrzegamy swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.