Konkurs ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ROYAL - M. Witkowski & A. Cielecki, Spółka Jawna
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Bielsku-Białej:

1. Zakres prac:
- pomiar izolacji przewodów w obwodach jedno i trójfazowych na klatkach schodowych,
- pomiar izolacji przewodów w obwodach jedno i trójfazowych w mieszkaniach i lokalach użytkowych,
- pomiar skuteczności uziemień instalacji w lokalach,
- pomiar uziemień i ciągłości przewodów instalacji odgromowej,
- wykonanie dokumentacji zawierającej m.in. miejsce wykonania pomiarów, dane użytkownika lub właściciela mieszkania lub lokalu, opis istniejącej sieci elektrycznej, wyniki z pomiarów poddane analizie, szkic sytuacyjny obiektu oraz odbiorników poddanych pomiarom oraz wszelki inne informacje, które mogą mieć wpływ na ocenę stanu technicznego wraz z pisemnym poświadczeniem użytkownika lokalu o dokonanym przeglądzie,

2. Ilość prac:
a. pomiary instalacji elektrycznych:
- ilość budynków: 36,
- ilość klatek schodowych: 43,
- ilość lokali mieszkalnych i użytkowych: 584,
b. pomiary instalacji odgromowych:
- ilość budynków: 7

3. Termin wykonania:
od dnia 15 października 2011 r. do dnia 30 listopada 2011 r.

4. Sposób rozliczenia:
kosztorys powykonawczy dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej osobno z zastosowaniem cen jednostkowych z oferty,

5. Warunki stawiane wykonawcom:
posiadanie świadectw kwalifikacyjnych D i E z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych,

6. Sposób przygotowania oferty:
zawartość oferty: kosztorys ofertowy zawierający ceny jednostkowe netto i brutto na cały zakres prac, potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej (kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS), poświadczone za zgodność z oryginałem świadectwa kwalifikacyjne D i E dla osób mających wykonywać usługę,

7. Termin i miejsce składania ofert:
do dnia 5 października 2011 r. do godz. 14:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (II piętro).

Zastrzegamy swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.