Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej nr 48 w Bielsku-Białej - konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 48 w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Ofertę prosimy przygotować według załączonej dokumentacji remontu:

1. przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
2. kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],
3. opis techniczny [ kliknij tutaj ],
4. informacja o planie BIOZ [ kliknij tutaj ],
5. technologia ocieplenia [ kliknij tutaj ],
6. typowe szczegóły dociepleń [ kliknij tutaj ],
7. zestawienie stolarki [ kliknij tutaj ],
8. schemat balustrady [ kliknij tutaj ],
9. elewacja północna - stan istniejący [ kliknij tutaj ],
10. elewacja południowa - stan istniejący [ kliknij tutaj ],
11. elewacje wschodnia i zachodnia - stan istniejący [ kliknij tutaj ],
12. elewacja północna - ocieplenie [ kliknij tutaj ],
13. elewacja południowa - ocieplenie [ kliknij tutaj ],
14. elewacje wschodnia i zachodnia - ocieplenie [ kliknij tutaj ],
15. elewacja północna - kolorystyka [ kliknij tutaj ],
16. elewacja południowa - kolorystyka [ kliknij tutaj ],
17. elewacje wschodnia i zachodnia - kolorystyka [ kliknij tutaj ].

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również o przesłanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.
Preferowany przez Wspólnotę Mieszkaniową termin wykonania prac: od 01.05.2012 r. do 30.10.2012 r.

Oferty prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia 07 marca 2012 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zarządcy nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro).

Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru ofert.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną i zaproszony do podpisania umowy. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu. Roboty objęte są uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowych informacji udziela p. Ryszard Zeman – tel 33 810 06 70.