Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej nr 42 w Bielsku-Białej - konkurs ofert na wykonanie docieplenia ściany elewacji północno-zachodniej (od strony wejść do klatek schodowych):

Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 42 w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie docieplenia ściany elewacji północno-zachodniej (od strony wejść do klatek schodowych).
Ofertę prosimy przygotować według załączonych: przedmiaru robót [ kliknij tutaj ] oraz kosztorysu ofertowego uproszczonego [ kliknij tutaj ] zawierającego sposób i technologię wykonania prac.
Projekt kolorystyki elewacji - rysunek nr 1: [ kliknij tutaj ], rysunek nr 2: [ kliknij tutaj ].
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również o przesłanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.

Oferty prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia 18 marca 2011 r. do godz. 13:00 w siedzibie Zarządcy nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro).
Preferowany przez Wspólnotę Mieszkaniową termin wykonania prac to wrzesień 2011 r.

Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru ofert.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną i zaproszony do podpisania umowy. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej z przedstawieniem polisy ubezpiczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu. Roboty objęte są uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowych informacji udziela p. Ryszard Zeman – tel 33 810 06 70.