Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej nr 26 w Bielsku-Białej
- Konkurs ofert na wykonanie zadań remontowych zgodnie
ze specyfikacją (zadania 1 i 2).


Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 26
w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs na wykonanie niżej wymienionych zadań
remontowych:

Zadanie 1:
1.1) remont i docieplenie ścian elewacji wraz z kolorystyką,
1.2) remont podestów przed wejściami do klatek schodowych,
1.3) remont chodników - dojścia do głównych wejść do klatek schodowych.

Zadanie 2:
2.1) izolacja pionowa ścian piwnic z drenażem w wersji z folią kubełkową,
2.2) izolacja pionowa ścian piwnic z drenażem w wersji z użyciem
materiałów firmy Deitermann.


Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego
uproszczonego zawierającego sposób i technologię wykonania prac.
Dopuszcza się składanie ofert dla całego zakresu robót, a także dla poszczególnych
zadań jako zadań odrębnych.
Szczegółowe informacje odnośnie planowanych robót można uzyskać w siedzibie
Zarządcy nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-białej (II piętro).

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak
również o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej.
Preferowany przez Wspólnotę Mieszkaniową termin wykonania prac:
do października 2015 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
18 marca 2015 r. do godz. 15:00
w siedzibie Zarządcy nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro).

Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru ofert.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym poinformowany
drogą telefoniczną.
Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej
z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość
kontraktu.

Dodatkowych informacji udziela p. Ryszard Zeman – tel. 33 810 06 70.

Dokumenty do pobrania:

Zadanie 1.1:
1. Opracowanie projektowe: [ kliknij tutaj ],
2. Przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
3. Kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ].

Zadanie 1.2:
1. Przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
2. Kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ].

Zadanie 1.3:
1. Przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
2. Kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ].

Zadanie 2.1:
1. Przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
2. Kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ].

Zadanie 2.2:
1. Przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
2. Kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ].