Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej nr 18 w Bielsku-Białej
- Konkurs ofert na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.


Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 18
w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs na wykonanie niżej wymienionych robót:
wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych na całym obwodzie budynku
(z zastosowaniem materiałów izolacyjnych firmy Deitermann).

Ofertę prosimy przygotować według załączonego przedmiaru robót i na oryginalnych
drukach kosztorysu ofertowego uproszczonego zawierającego sposób i technologię
wykonania prac.
Szczegółowe informacje odnośnie planowanych robót można uzyskać w siedzibie
Zarządcy nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-białej (II piętro).

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również
o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie
działalności gospodarczej.
Preferowany przez Wspólnotę Mieszkaniową termin wykonania prac: 30 września 2014 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
26 czerwca 2014 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zarządcy nieruchomości
przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro).

Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru ofert.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie
poinformowany drogą telefoniczną.
Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej z przedstawieniem
polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu. Roboty objęte
są decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowych informacji udziela p. Ryszard Zeman – tel. 33 810 06 70.

Dokumenty do pobrania:
1. Przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
2. Kosztorys ofertowy - strona tytułowa [ kliknij tutaj ],