Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej nr 15 w Bielsku-Białej
- Konkurs ofert na docieplenie ściany szczytowej wschodniej elewacji
wraz z kolorystyką.


Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Piastowksiej nr 15
w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs na wykonanie niżej wymienionych robót:
docieplenie ściany szczytowej wschodniej elewacji wraz z kolorystyką.

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego uproszczonego
zawierającego sposób i technologię wykonania prac.

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również
o przesłanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności
gospodarczej.
Preferowany przez Wspólnotę Mieszkaniową termin wykonania prac: kwiecień - maj 2013 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
18 grudnia 2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zarządcy nieruchomości
przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro). Złożona oferta powinna zawierać koszt uzględniający
cały zakres robót objęty projektem budowlanym.

Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru ofert.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie poinformowany
drogą telefoniczną.
Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej z przedstawieniem polisy
ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu. Roboty objęte są decyzją
o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowych informacji udziela p. Ryszard Zeman – tel. 33 810 06 70.

Dokumenty do pobrania:
1. Projekt budowlany - część opisowa [ kliknij tutaj ],
2. Projekt budowlany - część rysunkowa [ kliknij tutaj ],
3. Przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
4. Kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ].