Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej nr 15 w Bielsku-Białej
- Konkurs ofert na wynajem ściany szczytowej budynku pod reklamę wielkoformatową.


Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 15
w Bielsku-Białej zapraszamy do składania ofert cenowych na wynajem wschodniej ściany szczytowej
budynku pod reklamę wielkoformatową o pow. 120 m2.

Dane techniczne
 • sposób montowania reklamy - siatka reklamowa o wym. 10 x 12 m rozpięta na kołkach - konstrukcja
  wbudowana w ścianie przez Wynajmującego,
 • oświetlenie ekspozycji zamontowane na stałe w ścianie - licznik energii elektrycznej do przepisania
  na najemcę - bezpośrednie rozliczenie najemcy z zakładem energetycznym,
 • planowany termin udostępnienia elewacji pod montaż ekspozycji reklamowych - 1.06.2013 r.

 • Dane finansowe:
 • Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej nr 15 nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług
  VAT,
 • preferowany sposób zabezpieczenia płatności - weksel in blanco z porozumieniem wekslowym,
 • preferowane zawarcie umowy na czas nieokreślony z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 • Oferty zawierające miesięczny czynsz za najem ściany, wyciąg z KRS bądź zaświadczenie o prowadzeniu
  działalności gospodarczej, ewentualne propozycje innych od preferowanych zabezpieczeń płatności
  i okresu zawarcia umowy - należy dostarczyć w zamkniętych i opieczętowanych kopertach do biura
  Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (II piętro) do dnia 5.06.2013 r. do godz. 14:30.

  Wspólnota
  Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert.

  Wizualizacja budynku: