Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej nr 15 w Bielsku-Białej
- Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji oraz remontu balkonów.


Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 15
w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs na wykonanie niżej wymienionych robót:
wykonanie remontu i kolorystyki elewacji południowej i wschodniej od podwórka)
oraz remont balkonów (3 szt.) od strony frontowej.

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego
uproszczonego zawierającego sposób i technologię wykonania prac.
Szczegółowe informacje odnośnie planowanych robót można uzyskać w siedzibie
Zarządcy nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-białej (II piętro).

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również
o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie
działalności gospodarczej.
Preferowany przez Wspólnotę Mieszkaniową termin wykonania prac:
kwiecień - październik 2015 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
22 stycznia 2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zarządcy nieruchomości
przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro).
Złożona oferta powinna zawierać koszt uwzględniający cały zakres robót objęty
projektem budowlanym w obrębie przyjętych do remontu elewacji.

Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru ofert.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie
poinformowany drogą telefoniczną.
Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej z przedstawieniem
polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu. Roboty objęte
są decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowych informacji udziela p. Ryszard Zeman – tel. 33 810 06 70.

Dokumenty do pobrania:
1. Elewacja - dokumentacja: [ kliknij tutaj ],
2. Elewacja - przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
3. Elewacja - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],
4. Balkony - przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
5. Balkony - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],