Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Olszówka nr 61 w Bielsku-Białej
- Konkurs ofert na wykonanie remontu pokrycia dachu.


Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Olszówka nr 61
w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs na wykonanie remontu pokrycia dachu.

Ofertę prosimy przygotować na drukach zestawień robót w obu wersjach.

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również
o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie
działalności gospodarczej.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
4 marca 2015 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zarządcy nieruchomości
przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro).

Wspólnota zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru ofert.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym poinformowany
drogą telefoniczną.
Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej z przedstawieniem
polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:
1. Zestawienie robót - wersja z demontażem starego pokrycia: [ kliknij tutaj ],
2. Zestawienie robót - wersja bez demontażu starego pokrycia: [ kliknij tutaj ],
3. Rzut dachu: [ kliknij tutaj ],
4. Zdjęcia: [ kliknij tutaj ],