Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego nr 3 w Bielsku-Białej - konkurs ofert na wykonanie robót budowlanych.

Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego nr 3 w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie następjących robót budowlanych:

1. docieplenie ścian zewnętrznych elewacji oraz stropodachu wraz z wymianą stolarki okiennej piwnic i klatek schodowych oraz remontom loggi,
2. odtworzenie instalacji odgromowej,
3. malowanie klatek schodowych,
4. wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych,
5. inne roboty towarzyszące: remont kominów w części ponad dachem, remont schodów zewnętrznych, chodników i zsypów węglowych,

Ofertę prosimy przygotować według załączonej dokumentacji:

1. docieplenie ścian zewnętrznych elewacji oraz stropodachu wraz z wymianą stolarki okiennej piwnic i klatek schodowych oraz remontom loggi - przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
2. docieplenie ścian zewnętrznych elewacji oraz stropodachu wraz z wymianą stolarki okiennej piwnic i klatek schodowych oraz remontom loggi - kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],
3. odtworzenie instalacji odgromowej - kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],
4. malowanie klatek schodowych - przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
5. malowanie klatek schodowych - kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],
6. wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych - przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
7. wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych - kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],
8. inne roboty towarzyszące: remont kominów w części ponad dachem, remont schodów zewnętrznych, chodników i zsypów węglowych - przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
9. inne roboty towarzyszące: remont kominów w części ponad dachem, remont schodów zewnętrznych, chodników i zsypów węglowych - kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],

Projekt kolorystyki elewacji:

1. elewacja południowa - rys. 1 [ kliknij tutaj ],
2. elewacja południowa - rys. 2 [ kliknij tutaj ],
3. elewacja północna - rys. 1 [ kliknij tutaj ],
4. elewacja północna - rys. 2 [ kliknij tutaj ],
5. elewacja wschodnia [ kliknij tutaj ],
6. elewacja zachodnia [ kliknij tutaj ],
7. kolorystyka elewacji - wzornik [ kliknij tutaj ].

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również o przesłanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.

Oferty prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia 4 lipca 2011 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zarządcy nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro).
Preferowany przez Wspólnotę Mieszkaniową termin wykonania prac: drugie półrocze 2011 r. - do 30.10.2011 r.

Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru ofert.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną i zaproszony do podpisania umowy. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu. Roboty objęte są uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowych informacji udziela p. Ryszard Zeman – tel 33 810 06 70.