Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr 2 w Bielsku-Białej
- Konkurs ofert na wykonanie dobudowy i przebudowy przewodów kominowych.


Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr 2
w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs na wykonanie niżej wymienionych robót:
dobudowa i przebudowa przewodów kominowych.

Ofertę prosimy przygotować według załączonego przedmiaru robót i na oryginalnych drukach
kosztorysu ofertowego uproszczonego zawierającego sposób i technologię wykonania prac.

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również
o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności
gospodarczej.
Preferowany przez Wspólnotę Mieszkaniową termin wykonania prac: 31 sierpnia 2022 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
25 maja 2022 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zarządcy nieruchomości
przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro).

Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru ofert.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie poinformowany
drogą telefoniczną.
Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej z przedstawieniem polisy
ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu. Roboty objęte są decyzją
o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowych informacji udziela p. Ryszard Zeman – tel. 33 810 06 70.

Dokumenty do pobrania:
1. Projekt - część opisowa [ kliknij tutaj ],
2. Projekt - część rysunkowa [ kliknij tutaj ],
3. Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót [ kliknij tutaj ],