Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mieszka I nr 7 w Bielsku-Białej - konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Mieszka I nr 7 w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi - remontem kominów w części ponad dachem, remontem pokrycia dachowego, wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych, wykonaniem instalacji odgromwej, remontem muru oporowego.

Ofertę prosimy przygotować według załączonej dokumentacji remontu:

1. docieplenie ścian zewnętrznych z kolorystyką - przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
2. docieplenie ścian zewnętrznych z kolorystyką - kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],
3. odnowienie ściany szczytowej poprzednio docieplonej - przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
4. odnowienie ściany szczytowej poprzednio docieplonej - kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],
5. izolacja pionowa ścian fundamentowych - przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
6. izolacja pionowa ścian fundamentowych - kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],
7. remont pokrycia dachowego - przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
8. remont pokrycia dachowego - kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],
9. remont kominów ponad dachem - przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
10. remont kominów ponad dachem - kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],
11. instalacja odgromowa - przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
12. instalacja odgromowa - kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],
13. remont muru oporowego - przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
14. remont muru oporowego - kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],
15. projekt budowlany - opis techniczny [ kliknij tutaj ],
16. projekt budowlany - część rysunkowa (spakowane zip-em) [ kliknij tutaj ],
17. projekt budowlany - kolorystyka (spakowane zip-em) [ kliknij tutaj ],

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również o przesłanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.
Preferowany przez Wspólnotę Mieszkaniową termin wykonania prac: od 01.05.2012 r. do 30.10.2012 r.

Oferty prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia 12 marca 2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zarządcy nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro).

Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru ofert.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną i zaproszony do podpisania umowy. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu. Roboty objęte są uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowych informacji udziela p. Ryszard Zeman – tel 33 810 06 70.