Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Adama Mickiewicza nr 9 w Bielsku-Białej
- Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ściany szczytowej południowej
elewacji wraz z kolorystyką.


Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza nr 9
w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs na wykonanie niżej wymienionych robót:
wykonanie docieplenia ściany szczytowej południowej elewacji wraz z kolorystyką

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego
uproszczonego zawierającego sposób i technologię wykonania prac.
Szczegółowe informacje odnośnie planowanych robót można uzyskać w siedzibie
Zarządcy nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-białej (II piętro).

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również
o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie
działalności gospodarczej.
Preferowany przez Wspólnotę Mieszkaniową termin wykonania prac:
wrzesień/październik 2014 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
12 września 2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zarządcy nieruchomości
przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro).

Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru ofert.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie
poinformowany drogą telefoniczną.
Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej z przedstawieniem
polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu. Roboty objęte
są decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowych informacji udziela p. Ryszard Zeman – tel. 33 810 06 70.

Dokumenty do pobrania:
1. Projekt budowlany - fragment dot. ściany szczytowej [ kliknij tutaj ],
2. Przedmiar robót - do uwzględnienia wyłącznie Element 1 dot. ściany szczytowej południowej[ kliknij tutaj ],
3. Kosztorys ofertowy - do wypełnienia wyłącznie Element 1 dot. ściany szczytowej południowej[ kliknij tutaj ],