Konkurs ofert na wymianę instalacji elektrycznych w częściach wspólnych
budynków położonych w Bielsku-Białej


Ogłaszamy konkurs ofert na wymianę instalacji elektrycznych w częściach
wspólnych budynków położonych w Bielsku-Białej przy ul.:
1. Cyniarskiej nr 12 - pożądany termin realizacji do dn. 30.11.2015 r.
2. Dębowej nr 3 - pożądany termin realizacji do dn. 30.09.2015 r.
3. Mieszka I nr 7 - pożądany termin realizacji do dn. 30.11.2015 r.

Ofertę prosimy przygotować osobno dla każdego zadania bądź na jedno z nich na
oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego uproszczonego zawierającego sposób
i technologię wykonania prac (dokumenty do pobrania – kosztorys ofertowy).
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak
również o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
24 czerwca 2015 r. do godz. 14:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonają Wspólnoty Mieszkaniowe poszczególnych
nieruchomości. Zastrzegamy swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez
podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym poinformowany
drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy
cywilno-prawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej
na 100 000,00 zł.

Dokumenty do pobrania:
1. Cyniarska nr 12 - kosztorys do wypełnienia: [ kliknij tutaj ],
2. Dębowa nr 3 - kosztorys do wypełnienia: [ kliknij tutaj ],
3. Mieszka I nr 7 - kosztorys do wypełnienia: [ kliknij tutaj ].