Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dębowej nr 3 w Bielsku-Białej
- Konkurs ofert na wykonanie remontu kominów.


Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Dębowej nr 3
w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs na wykonanie niżej wymienionych robót:
1) uszczelnienie przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych wkładami
kominowymi,
2) remont kominów w części ponad dachem.

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego
uproszczonego zawierającego sposób i technologię wykonania prac.
Szczegółowe informacje odnośnie planowanych robót można uzyskać w siedzibie
Zarządcy nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-białej (II piętro).

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również
o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie
działalności gospodarczej.
Preferowany przez Wspólnotę Mieszkaniową termin wykonania prac:
maj/wrzesień 2015 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
9 marca 2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zarządcy nieruchomości
przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro).

Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru ofert.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym poinformowany
drogą telefoniczną.
Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej z przedstawieniem
polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu.

Dodatkowych informacji udziela p. Ryszard Zeman – tel. 33 810 06 70.

Dokumenty do pobrania:
I. Uszczelnienie przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych wkładami:
1. Przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
2. Kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],
II. Remont kominów w części ponad dachem:
3. Przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
4. Kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],