Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jarosława Dąbrowskiego nr 14 w Bielsku-Białej
- Konkurs ofert na wykonanie dobudowy i przebudowy przewodów kominowych.


Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Jarosława Dąbrowskiego nr 14
w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs na wykonanie niżej wymienionych robót:
dobudowa i przebudowa przewodów kominowych (w tym m. in. uszczelnienie przewodów
kominowych poprzez montaż wkładów kominowych).

Ofertę prosimy przygotować według załączonego przedmiaru robót i na oryginalnych drukach
kosztorysu ofertowego uproszczonego zawierającego sposób i technologię wykonania prac.
Dokumentacja remontu - projekt budowlany - znajduje się do wglądu w siedzibie Zarządcy
nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-białej (II piętro).

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również
o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności
gospodarczej.
Preferowany przez Wspólnotę Mieszkaniową termin wykonania prac: 15 września 2014 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
26 czerwca 2014 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zarządcy nieruchomości
przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro).

Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru ofert.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie poinformowany
drogą telefoniczną.
Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej z przedstawieniem polisy
ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu. Roboty objęte są decyzją
o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowych informacji udziela p. Ryszard Zeman – tel. 33 810 06 70.

Dokumenty do pobrania:
1. Przedmiar robót - strona tytułowa [ kliknij tutaj ],
2. Przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
3. Kosztorys ofertowy - strona tytułowa [ kliknij tutaj ],
4. Kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ].