Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej - konkurs ofert na wykonanie robót budowlanych:

Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie odcinka odpływu kanalizacji pomiędzy studniami kanalizacyjnymi w podwórku oraz wymianie włazów żeliwnych – zakres robót zgodnie z przedmiarem robót w druku kosztorysu ofertowego do pobrania: [ kliknij tutaj ].

Oferty w zamkniętych kopertach zawierające wypełniony kosztorys ofertowy wraz z podanym terminem wykonania prac oraz uwierzytelnioną kserokopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej należy złożyć w siedzibie Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro) w terminie do dn. 12 maja 2010 r. do godz. 9.00.
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Dodatkowych informacji udziela p. Ryszard Zeman – tel 33 810 06 70.