Konkurs ofert na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych nieruchomości przy ul. Kpt. Henryka Boryczki nr 11 w Bielsku-Białej
Zapraszamy do składania ofert na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych nieruchomości przy ul. Kpt. Henryka Boryczki nr 11

1. Zakres prac:
Zgodnie z przedmiarem robót dla jednej klatki schodowej, ilość analogicznych klatek schodowych: 5,

2. Termin wykonania:
od dnia 1 listopada 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r. z przerwą świąteczną przynajmniej od dnia 15 grudnia 2011 r. do dnia 15 stycznia 2012 r., do przerwy świątecznej warunek wykonania i zamknięcia jednego pełnego etapu robót (klatki schodowej),

3. Sposób rozliczenia:
kosztorys powykonawczy wg elementów ceny jednostkowej z oferty,

4. Wymagania gwarancyjne:
minimum 5 lat,

5. Warunki stawiane wykonawcom:
doświadczenie w wykonywaniu wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w użytkowanych mieszkaniach z zapewnieniem stałej używalności urządzeń sanitarnych każdorazowo po zakończonym etapie robót w danym dniu - przedstawienie conajmniej 2 referencji, posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na min. 100 000,00 zł,

6. Sposób przygotowania oferty:
zawartość oferty: wypełniony kosztorys ofertowy, potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej (kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS), przynajmniej 2 referencje,

7. Termin i miejsce składania ofert:
do dnia 10 października 2011 r. do godz. 14:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (II piętro),

8. Sposób wyboru oferty:
wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kpt. Henryka Boryczki nr 11. Zastrzegamy swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania:
1. Przedmiar robót dla jednej klatki [ kliknij tutaj ],
2. Kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],