Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Norberta Barlickiego nr 22 w Bielsku-Białej - konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z montażem systemu przeciwoblodzeniowego rynien i rur spustowych.

Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Norberta Barlickiego nr 22 w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z montażem systemu przeciwoblodzeniowego rynien i rur spustowych.

Ofertę prosimy przygotować według załączonej dokumentacji remontu:

1. przedmiar robót - elewacja [ kliknij tutaj ],
2. przedmiar robót - ogrzewanie rynien i rur spustowych [ kliknij tutaj ],
3. kosztorys ofertowy - elewacja [ kliknij tutaj ],
4. kosztorys ofertowy - ogrzewanie rynien i rur spustowych [ kliknij tutaj ],
5. projekt kolorystyki elewacj [ kliknij tutaj ],
6. wytyczne do projektu - część 1 [ kliknij tutaj ],
7. wytyczne do projektu - część 2 [ kliknij tutaj ],
8. badania stratygraficzne oraz program prac konserwatorskich i remontowych [ kliknij tutaj ],

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również o przesłanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.

Oferty prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia 9 marca 2012 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zarządcy nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro).

Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru ofert.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną i zaproszony do podpisania umowy. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu. Roboty objęte są uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowych informacji udziela p. Ryszard Zeman – tel 33 810 06 70.