Konkurs ofert na wykonanie wyszczególnionych robót budowlanych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zwierzynieckiej nr 14 w Bielsku-Białej.


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zwierzynieckiej nr 14 w Bielsku-Białej:

Zadanie nr 1:
Remont i docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką i dociepleniem stropodachu
w budynku wielorodzinnym - roboty podstawowe wynikające z audytu energetycznego.

Zadanie nr 2:
Remont i docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką i dociepleniem stropodachu
w budynku wielorodzinnym - roboty towarzyszące (dodatkowe).

Zadanie nr 3:
Remont i docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką i dociepleniem stropodachu
w budynku wielorodzinnym - roboty związane z remontem schodów zewnętrznych (roboty
dodatkowe).

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego uproszczonego
zawierających sposób i technologię wykonania prac.
Oferta powinna zawierać wycenę wszystkich zadań (1, 2, 3).
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również
o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie
działalności gospodarczej.

Preferowany termin wykonania prac: rok 2021

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
30 września 2020 r. do godz. 14:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).
Złożona oferta powinna zawierać koszt uwzględniający cały zakres robót objęty projektem
budowlanym.


Zastrzegamy swobodę wyboru oferty.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie poinformowany
drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej
z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:

1. Projekt:
Zwierzyniecka nr 14 - projekt budowlany (część opisowa): [ kliknij tutaj ],
Zwierzyniecka nr 14 - projekt budowlany (część rysunkowa): [ kliknij tutaj ],

2. Przedmiary robót i kosztorysy ofertowe:

- Zadanie nr 1:
Zwierzyniecka nr 14 - przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
Zwierzyniecka nr 14 - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],

- Zadanie nr 2:
Zwierzyniecka nr 14 - przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
Zwierzyniecka nr 14 - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],

- Zadanie nr 3:
Zwierzyniecka nr 14 - przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
Zwierzyniecka nr 14 - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],