Konkurs ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, dociepleniem stropodachu oraz częściowej wymiany
stolarki w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego nr 12 w Bielsku-Białej


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, dociepleniem stropodachu oraz częściowej wymiany stolarki
w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego nr 12 w Bielsku-Białej
- preferowany termin realizacji - październik/listopad 2015 r.

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego
uproszczonego zawierającego sposób i technologię wykonania prac.
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac,
jak również o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
30 września 2015 r.
do godz. 10:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.
Zastrzegamy swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym poinformowany
drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy
cywilnoprawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:
Żeromskiego nr 12 - projekt: [ kliknij tutaj ],
Żeromskiego nr 12 - przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
Żeromskiego nr 12 - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],