Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji i izolacji
fundamentów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Stefana Żeromskiego nr 10A w Bielsku-Białej


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie niżej wymienionych zadań remontowych:

zadanie nr 1:
remont i docieplenie ścian zewnętrznych elewacji wraz z kolorystyką oraz
docieplenie stropodachu,

zadanie nr 2 - do wykonania w pierwszej kolejności:
izolacja pionowa ścian piwnic z drenażem w wersji z użyciem materiałów firmy
Deitermann z odtworzeniem opaski, chodników i odwodnienia wokół budynku,

zadanie nr 3:
regulacja hydrauliczna wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10A
w Bielsku-Białej
- preferowany termin wykonania prac: do października 2017 r.

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego
uproszczonego zawierającego sposób i technologię wykonania prac.

Dopuszcza się składanie ofert dla całego zakresu robót, a także dla poszczególnych
zadań jak odrębne zadanie.
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac,
jak również o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
24 marca 2017 r.
do godz. 13:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).
Złożona oferta powinna zawierać koszt uwzględniający cały zakres robót objęty
projektem budowlanym.


Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Wspólnota Mieszkaniowa.
Zastrzegamy swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie
poinformowany drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie
umowy cywilnoprawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na wartość kontraktu.
Roboty objęte są decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dokumenty do pobrania:
zadanie nr 1:
Żeromskiego nr 10A - projekt budowlany: [ kliknij tutaj ],
Żeromskiego nr 10A - przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
Żeromskiego nr 10A - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],
zadanie nr 2:
Żeromskiego nr 10A - przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
Żeromskiego nr 10A - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],
zadanie nr 3:
Żeromskiego nr 10A - pojekt + przedmiar robót: [ kliknij tutaj ].