Konkurs ofert na wykonanie robót instalacyjnych w budynku przy
ul. Wita Stwosza nr 18 w Bielsku-Białej.


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie robót instalacyjnych w budynku przy
ul. Wita Stwosza nr 18 w Bielsku-Białej zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej (piony, poziom w piwnicy),
2. Modernizacja instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej - likwidacja osadnika,
3. Wykonanie instalacji ochronnej przeciwporażeniowej.

Oferty prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysów ofertowych
uproszczonych zawierających sposób i technologię wykonania prac (dokumenty
do pobrania – kosztorysy ofertowe).
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak
również o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej.

Preferowany termin realizacji:
do dn. 12.12.2016 r.

Oferty prosimy złożyć w zamkniętych i opieczętowanych kopertach w terminie do dnia
16 listopada 2016 r. do godz. 14:00 w biurze Zarządcy przy
ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (II piętro).

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Wspólnota Mieszkaniowa.
Zastrzegamy swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym poinformowany
drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy
cywilno-prawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:
Wita Stwosza nr 18 - kosztorys 1 do wypełnienia: [ kliknij tutaj ],
Wita Stwosza nr 18 - kosztorys 2 do wypełnienia: [ kliknij tutaj ],
Wita Stwosza nr 18 - kosztorys 3 do wypełnienia: [ kliknij tutaj ],