Konkurs ofert na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych
w budynku przy ul. Wita Stwosza nr 14 w Bielsku-Białej


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych
(z zastosowaniem materiałów izolacyjnych firmy Deitermann) na całym obwodzie
budynku przy ul. Wita Stwosza nr 14 w Bielsku-Białej

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego
uproszczonego zawierającego sposób i technologię wykonania prac (dokument
do pobrania – kosztorys ofertowy).
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak
również o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej.

Preferowany termin realizacji: do dn. 30.10.2016 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
1 sierpnia 2016 r. do godz. 14:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Wspólnota Mieszkaniowa. Zastrzegamy
swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym poinformowany
drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy
cywilno-prawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:
Wita Stwosza nr 14 - kosztorys do wypełnienia: [ kliknij tutaj ],