Konkurs ofert na wykonanie remontu nawierzchni chodnika i schodów
terenowych oraz na wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z murem oporowym
żelbetowym na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wapiennej nr 42
w Bielsku-Białej


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie niżej wymienionych zadań:

1. Remont nawierzchni chodnika i schodów terenowych.
2. Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z murem oporowym żelbetowym.

na terenie należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wapiennej nr 42
w Bielsku-Białej
- preferowany termin wykonania prac: maj - październik 2018 r.

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego
uproszczonego zawierającego sposób i technologię wykonania prac.

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac,
jak również o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
2 marca 2018 r.
do godz. 14:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).
Złożona oferta powinna zawierać koszt uwzględniający cały zakres robót objęty
projektem budowlanym.


Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Wspólnota Mieszkaniowa.
Zastrzegamy swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie
poinformowany drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie
umowy cywilnoprawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:
Wapienna nr 42 - projekt budowlany: [ kliknij tutaj ],
Wapienna nr 42 - przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
Wapienna nr 42 - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],