Konkurs ofert na wykonanie ocieplenia części stropu nad garażem
i wykusza na zewnątrz budynku przy ul. Czesława Tańskiego nr 16
w Bielsku-Białej.


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie ocieplenia części stropu nad garażem
i wykusza na zewnątrz budynku przy ul. Czesława Tańskiego nr 16 w Bielsku
-Białej.

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego
uproszczonego zawierającego sposób i technologię wykonania prac (dokument
do pobrania – kosztorys ofertowy).
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak
również o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej.

Preferowany termin realizacji:
- wykonanie ocieplenia wykusza na zewnątrz budynku - do dn. 30.11.2016 r.
- wykonanie ocieplenia części stropu nad garażem - do dn. 15.12.2016 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
28 października 2016 r. do godz. 12:00 w biurze Zarządcy przy
ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (II piętro).

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Zarzą Wspólnoty Mieszkaniowej.
Zastrzegamy swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym poinformowany
drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy
cywilno-prawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:
Tańskiego nr 16 - kosztorys do wypełnienia: [ kliknij tutaj ],
Tańskiego nr 16 - rzut z zaznaczeniem powierzchni do ocieplenia: [ kliknij tutaj ].