Konkurs ofert na wykonanie ocieplenia i kolorystyki elewacji w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego nr 18 w Bielsku-Białej.


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie ocieplenia i kolorystki elewacji w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego nr 18 w Bielsku-Białej, w tym:
remont konserwatorski elewacji frontowej, docieplenie pozostałych elewacji, wymiana
pokrycia dachu, wymiana okien na klatce schodowej i w piwnicach, malowanie klatki
schodowej, naprawa płyt balkonowych i balustrad, odtworzenie instalacji odgromowej.

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego
uproszczonego zawierających sposób i technologię wykonania prac.
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak
również o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej.

Preferowany termin realizacji: do 31 października 2020 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
23 marca 2020 r. do godz. 14:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).
Złożona oferta powinna zawierać koszt uwzględniający cały zakres robót
objęty projektem budowlanym.


Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Wspólnota Mieszkaniowa. Zastrzegamy
swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie
poinformowany drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie
umowy cywilnoprawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:
Słowackiego nr 18 - projekt budowlany: [ kliknij tutaj ],
Słowackiego nr 18 - przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
Słowackiego nr 18 - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],