Konkurs ofert na remont konserwatorski i kolorystykę elewacji
frontowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Teodora
Sixta nr 11 w Bielsku-Białej


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania remontowego:
Remont konserwatorski i kolorystyka elewacji frontowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Teodora Sixta nr 11
w Bielsku-Białej
- preferowany termin wykonania prac: czerwiec-październik 2017 r.

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego
uproszczonego zawierającego sposób i technologię wykonania prac.

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac,
jak również o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
4 maja 2017 r.
do godz. 13:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).

Złożona oferta powinna zawierać koszt uwzględniający cały zakres
robót objęty projektem budowlanym.


Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Wspólnota Mieszkaniowa.
Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty
bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie
poinformowany drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie
umowy cywilnoprawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:
Sixta nr 11 - projekt budowlany z badaniami stratygraficznymi: [ kliknij tutaj ],
Sixta nr 11 - przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
Sixta nr 11 - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],