Polityka przetwarzania danych osobowych w serwisie www.royal-bielsko.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych na podst. Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO)


W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych… (dalej zwanego RODO) informujemy, że Wspólnota Mieszka-
niowa, której jesteście Państwo członkami lub użytkownikami nieruchomości na podstawie innych
tytułów jest administratorem danych osobowych, co oznacza, że w oparciu o umowy przetwarzania
danych osobowych zawierane ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, firma „ROYAL – M. Witkowski &
A. Cielecki, Spółka Jawna” w Bielsku-Białej, jako zarządca nieruchomości – zwana dalej Procesorem
– odpowiada za wykorzystanie Państwa danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi
przepisami.

Procesor zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez
stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych,
o których mowa w art. 32 RODO. Dostęp do Państwa danych otrzymują wyłącznie osoby upoważ-
nione przez Procesora. Osoby upoważniane składają oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy prze-
twarzanych danych, zarówno w trakcie ich zatrudnienia przez Procesora, jak i po jego ustaniu (art.
28 ust.3 lit.b (RODO). W niezbędnym zakresie Państwa dane osobowe mogą być również przekazy-
wane tak zwanym Podprocesorom na podstawie odrębnych umów podpowierzenia danych, zawie-
ranych z podwykonawcami. Każdy podwykonawca powinien spełniać te same gwarancje i obowią-
zki w zakresie ochrony danych, jakie zostały nałożone na Procesora (art. 28 ust. 4 RODO).

Informujemy ponadto, że nowe przepisy dają Państwu prawo kontroli nad przetwarzaniem Państwa
danych osobowych, zarówno przez Wspólnotę Mieszkaniową, jak i przez Procesora. Przepisy te
przyznają również Państwu dodatkowe uprawnienia, w porównaniu z dotychczasową ustawą o och-
roniedanych osobowych, o których zostaniecie Państwo powiadomieni w odrębnej informacji ma-
cierzystej Wspólnoty Mieszkaniowej.


Polityka cookies serwisu www.royal-bielsko.pl

1. Niniejszy Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, m.in. pliki tekstowe, które prze-
chowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i unikalny numer, ewentu-
alnie inne potrzebne informacje.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest wydawca Serwisu, mogą to być również podmioty z nim współ-
pracujące. Wydawcą niniejszego Serwisu jest: „ROYAL – M. Witkowski & A. Cielecki, Spółka Jawna”,
ul. Piastowska 1, 43-300 Bielsko-Biała.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- dostosowania zawartości stron Serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optyma-
lizacji korzystania ze stron internetowych;
- pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do Jego indywidualnych potrzeb;
- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie
Serwisu lub po odświeżeniu Serwisu ponownie wpisywać wprowadzonych informacji.
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia również usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików
cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki
internetowej.
6. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach
internetowych Serwisu.


[ P o w r ó t ]