Konkurs ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego wraz z kolorystyką elewacji tylnej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej nr 6 w Bielsku-Białej.


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego wraz z kolorystyką elewacji
tylnej budynku budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej nr 6 w Bielsku-Białej.

Ofertę prosimy przygotować na podstawie załączonego do niniejszego ogłoszenia przedmiaru
robót oraz na oryginalnym druku kosztorysu ofertowego zawierających sposób i technologię wykonania prac.
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również o załączenie
uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.

Preferowany termin wykonania prac: do dnia 30 listopada 2021 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia 16.08.2021 r.
do godz. 14:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (II piętro).
Konkurs dotyczy remontu konserwatorskiego z kolorystyką wyłącznie elewacji tylnej.

Zastrzegamy swobodę wyboru oferty.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie poinformowany
drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej
z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:

Remont elewacji tylnej - projekt (opis): [ kliknij tutaj ]
Remont elewacji tylnej - projekt (rysunki): [ kliknij tutaj ]
Remont elewacji tylnej - przedmiar robót: [ kliknij tutaj ]
Remont elewacji tylnej - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ]