Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 46
w Bielsku-BiałejOgłaszamy konkurs ofert na wykonanie na wykonanie remontu i docieplenia
ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką, docieplenia dachu oraz częściowej
wymiany stolarki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Piastowskiej nr 46 w Bielsku-Białej - preferowany termin rozpoczęcia
prac: maj 2017 r.

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego
uproszczonego zawierającego sposób i technologię wykonania prac.

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac,
jak również o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
20 marca 2017 r.
do godz. 10:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).
Złożona oferta powinna zawierać koszt uwzględniający cały zakres robót objęty
projektem budowlanym.


Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Wspólnota Mieszkaniowa.
Zastrzegamy swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie
poinformowany drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie
umowy cywilnoprawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na wartość kontraktu.
Roboty objęte są decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dokumenty do pobrania:
Piastowska nr 46 - projekt: [ kliknij tutaj ],
Piastowska nr 46 - docieplenie przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
Piastowska nr 46 - okna przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
Piastowska nr 46 - docieplenie kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],
Piastowska nr 46 - okna kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ].