Konkurs ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej
- preferowany termin realizacji: maj/wrzesień 2018 r.

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego
uproszczonego zawierającego sposób i technologię wykonania prac.
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac,
jak również o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
14 marca 2018 r.
do godz. 11:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).
Złożona oferta powinna zawierać koszt uwzględniający cały zakres robót objęty
projektem budowlanym.

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Wspólnota Mieszkaniowa.
Zastrzegamy swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie
poinformowany drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie
umowy cywilnoprawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na wartość kontraktu.
Roboty objęte są decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dokumenty do pobrania:
Piastowska nr 22 - projekt: [ kliknij tutaj ],
Piastowska nr 22 - przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
Piastowska nr 22 - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],