Zapytanie ofertowe dot. sporządzenia ekspertyzy budowlanej konstrukcji stropodachu
wentylowanego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej
nr 22 w Bielsku-Białej.


Składamy niniejszym zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia ekspertyzy budowlanej
konstrukcji stropodachu wentylowanego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej.

Dane:
- budynek z 1962 r.
- wymiary budynku: długość 36,00 m, szerokość 18,00 m, wysokość 12,00 m,
- stropodach wentylowany: warstwa dolna z płyt kanałowych, przestrzeń pusta zamknięta
od góry płytami dachowymi z otworami z betonu na kruszywach lekkich,
- dach pokryty papą termozgrzewalną.

Dostępne materiały:
Ekspertyza stropodachu z VIII/2014 r. - do wglądu w siedzibie Zarządcy.

Zainteresowanych rzeczoznawców budowlanych posiadających uprawnienia w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej zapraszamy do kontaktu z biurem zarządcy oraz złożenia ofert
w terminie do dnia 21.10.2021 r. w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).

Wykonanie ekspertyzy wiązać się będzie z dokonaniem odkrywek w połaci dachu, bądź
w kominie wyjściowym na dach z klatki schodowej wraz z przywróceniem miejsc odkrywek
do stanu pierwotnego.