Konkurs ofert na wykonanie remontu i naprawy ścianki działowej i osłonowej
w budynku przy ul. Olszówka nr 61 w Bielsku-Białej


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie remontu i naprawy ścianki działowej i osłonowej
w lokalu mieszkalnym położonym w budynku przy ul. Olszówka nr 61 w Bielsku-Białej
- pożądany termin realizacji - do dn. 15.11.2015 r.

Prace stailizujące wykonane mają zostać za pomocą taśm z włókien CFRP Sika CarboDur.
Ofertę prosimy przygotować na podstawie opisu oraz obmiaru robót (dokumenty
do pobrania w pliku).
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również
o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie
działalności gospodarczej.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
10 września 2015 r.
do godz. 14:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Wspólnota Mieszkaniowa. Zastrzegamy
swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym poinformowany
drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy
cywilnoprawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:
Olszówka nr 61 - opis + obmiar robót: [ kliknij tutaj ],