Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji i izolacji fundamentów
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mieszka I nr 8
w Bielsku-Białej


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie niżej wymienionych zadań remontowych:

Zadanie nr 1 - do wykonania w pierwszej kolejności
izolacja pionowa ścian piwnic z drenażem,

Zadanie nr 2
remont i docieplenie ścian zewnętrznych elewacji wraz z kolorystyką, wymianą
stolarki okiennej w piwnicy i na strychu oraz docieplenie stropu nad ostatnią
kondygnacją,

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mieszka I nr 8 w Bielsku-Białej

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego
uproszczonego zawierającego sposób i technologię wykonania prac.
Dopuszcza się składanie ofert dla całego zakresu robót, a także odrębnych ofert
dla poszczególnych zadań.
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac,
jak również o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
21 czerwca 2018 r.
do godz. 14:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).
Złożona oferta powinna zawierać koszt uwzględniający cały zakres robót objęty
projektem budowlanym dotyczący danego zadania.


Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Wspólnota Mieszkaniowa.
Zastrzegamy swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie
poinformowany drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie
umowy cywilnoprawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:
Mieszka I nr 8 - projekt: [ kliknij tutaj ],
Mieszka I nr 8 - Zadanie 1 - przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
Mieszka I nr 8 - Zadanie 1 - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],
Mieszka I nr 8 - Zadanie 2 - przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
Mieszka I nr 8 - Zadanie 2 - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ].