Konkurs ofert na wykonanie robót malarskich w klatkach schodowych I i II w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mieszka I nr 36C w Bielsku-Białej.


Ponownie ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie robót malarskich w klatkach schodowych I i II
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mieszka I nr 36C w Bielsku-Białej:

Ofertę prosimy przygotować na podstawie specyfikacji robót zawierającej sposób i technologię
wykonania prac, będącej jednoczesnie formularzem do zgłoszenia oferty.
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również
o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie
działalności gospodarczej.

Preferowany termin wykonania prac: kwiecień/czerwiec 2021 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r.
do godz. 14:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (II piętro).
Zastrzegamy swobodę wyboru oferty.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie poinformowany
drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej
z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:

Mieszka I nr 36C - specyfikacja/formularz zgłoszenia oferty: [ kliknij tutaj ]