Konkurs ofert na wykonanie kompleksowego remontu w częściach wspólnych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mieszka I nr 23 w Bielsku-Białej.


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie kompleksowego remontu w częściach wspólnych
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mieszka I nr 23 w Bielsku-Białej,
obejmującego:

- zadanie nr 1 - docielplenie ścian,
- zadanie nr 2 - remont kominów,
- zadanie nr 3 - remont balkonów,
- zadanie nr 4 - wykonanie instalacji odgromowej,
- zadanie nr 5 - remont pokrycia dachowego.

Ofertę prosimy przygotować na podstawie załączonych do niniejszego ogłoszenia specyfikacji
robót lub kosztorysów ofertowych zawierających sposób i technologię wykonania prac.
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również o załączenie
uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.

Preferowany termin wykonania prac: 2022 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia 25.03.2022 r.
do godz. 14:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (II piętro).
Dopuszcza się składanie odrębnych ofert na wybrane zadania.

Zastrzegamy swobodę wyboru oferty.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie poinformowany
drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej
z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:

Zadanie nr 1 - docielplenie ścian - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ]
Zadanie nr 2 - remont kominów - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ]
Zadanie nr 3 - remont balkonów - specyfikacja robót: [ kliknij tutaj ]
Zadanie nr 4 - wykonanie instalacji odgromowej - specyfikacja robót: [ kliknij tutaj ]
Zadanie nr 5 - remont pokrycia dachowego - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ]