Konkurs ofert na docieplenie ściany tylnej zachodniej elewacji
wraz z kolorystyką w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Adama Mickiewicza nr 9 w Bielsku-Białej


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania remontowego:
Docieplenie ściany tylnej zachodniej elewacji wraz z kolorystyką
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza nr 9
w Bielsku-Białej
- preferowany termin wykonania prac: czerwiec-wrzesień 2017 r.

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego
uproszczonego zawierającego sposób i technologię wykonania prac.

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac,
jak również o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
28 kwietnia 2017 r.
do godz. 10:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).

Złożona oferta powinna zawierać koszt uwzględniający cały zakres
robót objęty projektem budowlanym poza robotami już wykonanymi,
tj. dociepleniem ściany szczytowej (B), wymianą stolarki okiennej
i drzwiowej, remontem barierek na balkonie (pozycje kosztorysowe
dotyczące tych prac zostały usunięte z kosztorysu ofertowego).

Prace remontowe prowadzone będą na podstawie decyzji o pozwoleniu
na budowę z koniecznością ustanowienia kierownika budowy.


Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Wspólnota Mieszkaniowa.
Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty
bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie
poinformowany drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie
umowy cywilnoprawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na wartość kontraktu.
Roboty objęte są decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dokumenty do pobrania:
Mickiewicza nr 9 - projekt budowlany: [ kliknij tutaj ],
Mickiewicza nr 9 - przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
Mickiewicza nr 9 - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],