Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie powierzchniowej inwenatryzacji
architektoniczno-budowlanej budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 46 w Bielsku-Białej.


Składamy niniejszym zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie powierzchniowej inwenatryzacji
architektoniczno-budowlanej budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 46 w Bielsku-Białej.

Działając jako Zarządca nieruchomości wspólnej, niniejszym zapraszamy Państwa do złożenia oferty
cenowej na wykonanie powierzchniowej inwentaryzacji uproszczonej architektoniczno-budowlanej
budynku przy ul. Adama Mickiewicza 46 w Bielsku-Białej, stanowiącego własność Wspólnoty
Mieszkaniowej (Zamawiający) celem ustalenia prawidłowych powierzchni lokali i pomieszczeń
przynależnych (wraz z wykonaniem rzutów lokali na kondygnacjach budynku) oraz udziału
w częściach wspólnych budynku i gruntu, które stanowiły będą podstawą do wpisu w księgach
wieczystych lub ich zmiany.

Budynek przy ul. Adama Mickiewicza 46 w Bielsku-Białej (z 1939 r.) zlokalizowany jest na działce
nr 7 Obręb nr 56 Dolne Przedmieście. W budynku znajduje się łącznie 6 lokali (4 mieszkalne
i 2 użytkowe). Powierzchnia użytkowa lokali w budynku wynosi 524,83 m2.

Ofertę wraz z określeniem terminu realizacji - prosimy złożyć w terminie do dnia 5.11.2021 r.
- przesyłając na nasz adres:

ROYAL - M. Witkowski & A. Cielecki, Sp. J. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska nr 1.

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie posiadanych uprawnień przez osoby wykonujące
przedmiotową inwentaryzację w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych do sporządzania
dokumentacji do celów wyodrębniania lokali do celów prawnych.

Zamawiający zaprosi wybranego Wykonawcę do podpisania zlecenia.

Dokumenty do pobrania:

Preferowane warunki realizacji oferty: [ kliknij tutaj ]