Konkurs ofert na wykonanie zadań remontowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Zygmunta Lubertowicza nr 3A w Bielsku-Białej


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w klatce schodowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zygmunta Lubertowicza nr 3A
w Bielsku-Białej

Ofertę prosimy przygotować na podstawie załączonego projektu.

Roboty będą wykonywane w budynku indywidualnie wpisanym do rejestru zabytków
i objęte są pozwoleniem na budowę.

Prosimy o podanie w ofercie proponowanego terminu wykonania prac.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
27 września 2019 r.
biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej
(II piętro).
Złożona oferta powinna zawierać koszt uwzględniający cały zakres robót objęty
dokumentacją.


Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Wspólnota Mieszkaniowa.
Zastrzegamy swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie
poinformowany drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie
umowy cywilnoprawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:
Lubertowicza nr 3A - projekt: [ kliknij tutaj ].