Konkurs ofert na wykonanie wymiany pokrycia dachowego w budynku
przy ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie wymiany pokrycia dachowego w budynku
ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej - pożądany termin realizacji
- do dn. 31.10.2015 r.

Ofertę prosimy przygotować na podstawie zestawienia robót wraz z kosztorysem
ofertowym (dokument do pobrania w pliku).
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak
również o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
8 września 2015 r.
do godz. 14:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Wspólnota Mieszkaniowa. Zastrzegamy
swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym poinformowany
drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy
cywilnoprawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:
Listopadowa nr 50 - zestawienie robót + kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],