Konkurs ofert na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz wykoananie instalacji
odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Listopadowej nr 50
w Bielsku-Białej.


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz
wykoananie instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej:

Ofertę prosimy przygotować na podstawie:
- zestawienia robót związanych z remontem pokrycia dachowego,
- specyfikacji robót związanych z wykonaniem instalacji odgromowej,
zawierających sposób i technologię wykonania prac.
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również
o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie
działalności gospodarczej.

Preferowany termin wykonania prac: 2022 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia 23.03.2022 r.
do godz. 14:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (II piętro).
Zastrzegamy swobodę wyboru oferty.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie poinformowany
drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej
z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:

Listopadowa nr 50 - zestawienie robót związanych z remontem pokrycia dachowego: [ kliknij tutaj ]
Listopadowa nr 50 - specyfikacja robót związanych z wykonaniem instalacji odgromowej: [ kliknij tutaj ]
Listopadowa nr 50 - rzuty dachu: [ kliknij tutaj ]