Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 21A w Bielsku-Białej - konkurs ofert na wykonanie docieplenia ściany szczytowej północnej elewacji wraz z kolorystyką.

Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 21A w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs na wykonanie docieplenia ściany szczytowej północnej elewacji wraz z kolorystyką.

Ofertę prosimy przygotować według załączonych kosztorysów ofertowych uproszczonych zawierających sposób i technologię wykonania prac:

1. opis techniczny [ kliknij tutaj ],
2. informacja o planie BIOZ [ kliknij tutaj ],
3. docieplenie - ogólne zasady [ kliknij tutaj ],
4. docieplenie - typowe szczegóły [ kliknij tutaj ],
5. rysunek - elewacja północna stan isniejący [ kliknij tutaj ],
6. fortografie - elewacja północna stan isniejący [ kliknij tutaj ],
7. rysunek - elewacja północna ocieplenie [ kliknij tutaj ],
8. rysunek - elewacja północna kolorystyka [ kliknij tutaj ],
9. przedmiar robót [ kliknij tutaj ],
10. kosztorys ofertowy [ kliknij tutaj ],

Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również o przesłanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.
Preferowany przez Wspólnotę Mieszkaniową termin wykonania prac: od 01.08.2012 r. do 30.10.2012 r.

Oferty prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia 11 lipca 2012 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zarządcy nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro).

Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru ofert.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną i zaproszony do podpisania umowy. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu. Roboty objęte są uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowych informacji udziela p. Ryszard Zeman – tel 33 810 06 70.