Konkurs ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, docieplenia stropodachu oraz częściowej wymiany
stolarki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej
nr 2A w Bielsku-Białej


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, docieplenia stropodachu oraz częściowej wymiany
stolarki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej nr 2A
w Bielsku-Białej
- preferowany termin rozpoczęcia prac: czerwiec 2016 r.

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego
uproszczonego zawierającego sposób i technologię wykonania prac.
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac,
jak również o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
13 maja 2016 r.
do godz. 10:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).
Złożona oferta powinna zawierać koszt uwzględniający cały zakres robót objęty
projektem budowlanym.

Zastrzegamy swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie
poinformowany drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie
umowy cywilnoprawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na wartość kontraktu.
Roboty objęte są decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dokumenty do pobrania:
Grunwaldzka nr 2A - projekt: [ kliknij tutaj ],
Grunwaldzka nr 2A - przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
Grunwaldzka nr 2A - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ].