Konkurs ofert na wykonanie modernizacji kotłowni gazowej i przebudowę
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej nr 2A w Bielsku-Białej


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie:

modernizacji kotłowni gazowej i przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej nr 2A w Bielsku
-Białej

Roboty będą wykonywane w oparciu o projekt budowlany.
Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego
zawierającego sposób i technologię wykonania prac.
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również
o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie
działalności gospodarczej.

Preferowany przez Wspólnotę Mieszkaniową termin wykonania prac:
od dn. 15 maja 2019 r. do dn. 31 sierpnia 2019 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
21 lutego 2019 r.
do godz. 11:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).
Złożona oferta powinna zawierać koszt uwzględniający cały zakres robót objęty
dokumentacją.


Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Wspólnota Mieszkaniowa.
Zastrzegamy swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie
poinformowany drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie
umowy cywilnoprawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:
Grunwaldzka nr 2A - projekt budowlany: [ kliknij tutaj ],
Grunwaldzka nr 2A - kosztorts ofertowy: [ kliknij tutaj ],